شما اینجا هستید: * ثبت نام و پیگیری * تعرفه ها
ردیف شرح کالا یا خدمات مبلغ (ریال) جمع مالیات و عوارض(ریال)  جمع کل(ریال)
1 صدور گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+توکن امنیتی+پشتیبانی 1/750/000 157/500 1/907/500
2 تجدید گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+پشتیبانی 750/000  67/500 817/500